Taisyklės

Privatumo politika

www.mieleteka.lt

 

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB „Mieleteka” elektroninės parduotuvės www.mieleteka.lt (toliau – MIELETEKA) ir MIELETEKA kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis MIELETEKA svetaine, užsakant elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes.

1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai tapatinama su Jūsų asmeniu, o būtent: pavardė, vardas, gimimo data, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, IP adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija (toliau – Asmens duomenys).

1.3. Jūs laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai ją gaunate elektroniniu paštu registruodamiesi MIELETEKA svetainėje arba užsisakydami atitinkamas prekes. Su šiuo MIELETEKA dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu elektroninėje parduotuvėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios MIELETEKA svetainės.

1.4. MIELETEKA yra duomenų valdytojas.

1.5. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, UAB „MIELETEKA“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės ,Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/676 (toliau – BDAR), kiti asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės

1.6. Naudodamiesi elektronine parduotuve sutinkate, kad MIELETEKA juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis ir tvarka.

1.7. MIELETEKA vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.7.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.7.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y., tik tais atvejais, kai:

1.7.3.1. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.7.32. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia MIELETEKA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

1.7.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.7.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.7.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.7.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.8. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

1.8.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.8.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

1.8.3. juridiniai asmenys;

1.8.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

 1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. MIELETEKA gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3. vykdyti pirkimo pardavimo ar kitą sutartį, pateikti arba pristatyti prekes;

2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais;

2.1.6. elektroninių užklausų administravimo (live-chat) tikslais.

2.2. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis, jiems pasikeitus, nedelsiant juos atnaujinti. Jūs įsipareigojate saugoti savo prisijungimo prie MIELETEKA svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Jūs įsipareigojate jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jums teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti MIELETEKA.

2.3. MIELETEKA užtikrina, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų BDAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.4. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis MIELETEKA įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per išorinius tinklus.

2.5. Jūsų Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami MIELETEKA įgalioto darbuotojo.

2.6. MIELETEKA kaupia ir naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamiesi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad gautumėte Jūsų prašomą naujienlaiškį arba informaciją apie žaidimų (viktorinų) rezultatus, taip pat užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu).

2.7. MIELETEKA gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.8. Šiuo tinklalapiu Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. MIELETEKA neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta naudotojo turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

 

 1. Informacijos gavimo būdai

3.1. MIELETEKA gali naudoti informaciją, kurią gauna Jums naudojantis MIELETEKA svetaine šiais būdais:

3.1.1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas jūsų serverio žurnalo failuose, kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės.

IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete, ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių.

IP adresus MIELETEKA naudoja tokiais tikslais, kaip MIELETEKA svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir MIELETEKA svetainės administravimas. MIELETEKA juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami asmeninę informaciją. MIELETEKA prašo įsidėmėti, kad IP adresus, serverio žurnalo failus ir susijusią informaciją MIELETEKA laiko neasmenine informacija, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip.

3.1.2. Jūsų naršyklė: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. „Media Access Control“, MAC), jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija.Slapukai, pikselių žymos (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriai (angl. „Web Beacon“) ir kitos panašios technologijos.

 

 1. Slapukų failai.

4.1. Internetinė svetainė www.mieleteka.lt naudoja slapukus ir technologijas, leidžiančias pritaikyti MIELETEKA svetainės turinį Jūsų poreikiams ir patogumui.

4.2. Siekiant užtikrinti tinkamą portalo www.mieleteka.lt paslaugų funkcionavimą, yra naudojami vadinamieji slapukai – maži failai, įrašomi naudotojo kompiuterio diske. Terminą „slapukai“ MIELETEKA naudoja slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „Clear GIF“), kurias apima ES direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių. Jie leidžia atpažinti naudotoją pakartotinio prisijungimo metu, o taip pat kaupia informaciją apie jo naudojimosi portalu būdą, t. y., kokias paslaugų tarnybas aplankė, kokią medžiagą peržiūrinėjo, kokiu būdu ją pasiekė. Šios informacijos rinkimas suteikia MIELETEKA galimybę geriau pritaikyti portalą MIELETEKA naudotojams. Slapukų failai leidžia pažinti naudotojo preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.

Kokie slapukai naudojami?

 

Slapukus šioje svetainėje galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kuriuos leidžia šiai svetainei veikti. Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda MIELETEKA suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija taip pat padeda pagerinti svetainės veikimą. Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas, kalba ir vietos parinktys. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti vaizdo įrašą, pakomentuoti tinklaraštį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis. Jūsų pasirinkimų įsiminimas padeda svetainei užtikrinti patobulintas, profesionalesnes funkcijas.

Ar naudojami trečiųjų šalių slapukai?

4.3. Jūs galite bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse išjungti slapukų aptarnavimą pakeisdamas apsaugos lygį – iki visiško slapukų blokavimo.

4.4. Duomenis, gautus portale www.mieleteka.lt su slapukų failų pagalba, MIELETEKA naudoja:
4.4.1. naudotojo registracijai aptarnauti – jie leidžia teisingai atpažinti naudotoją, pasibaigus prieigos teisės patikrinimo procesui;

4.4.2. internetinėms apklausoms atlikti – jie padeda įsiminti jau pateiktus atsakymus;

4.4.3. tikslams, susijusiems su reklamos demonstravimu portale.

 

 1. Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas.

5.1. Šiame tinklalapyje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

5.2. Kai naudodamiesi MIELETEKA tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose MIELETEKA tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka“, pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per MIELETEKA tinklavietę, prieš apsilankydami MIELETEKA tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook“.

5.3. „Facebook“ šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties MIELETEKA neįtakoja, todėl teikia Jums MIELETEKA žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

 

 1. Asmens duomenų naudojimas reklamos ir rinkotyros tikslams

6.1. MIELETEKA taip pat teikia šias paslaugas:

6.1.1. siunčia naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / produktų reklama;

6.1.2. „white mail“ (pašto siuntas);

6.1.3. registruoja kaip nuolatinį klientą;

6.1.4. siūlo dalyvauti žaidimuose (viktorinose).

6.2. Jei Jūs duosite savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų toliau panaudoti bendriems „reklamos ir rinkotyros tikslams“ (pvz., tikrai nuspausite atitinkamą mygtuką atlikdami veiksmus MIELETEKA tinklalapio puslapiuose), tai Jūsų Asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami šiems tikslams.

6.3. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad tada MIELETEKA Jums siųs įvairią MIELETEKA įmonės gaminių reklamą ar kitus pasiūlymus arba siūlys dalyvauti žaidimuose (viktorinose). Tam MIELETEKA pasinaudoja tokiais ryšio su Jumis kanalais, kuriuos MIELETEKA nurodote duodami savo sutikimą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei MIELETEKA nurodote savo elektroninio pašto adresą. Telefonu, trumpąja žinute arba per App mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote MIELETEKA savo (mobiliojo) telefono numerį. Įprastu paštu (pašto siunta), jei nurodote MIELETEKA savo adresą.

6.4. Jei Jūs sutinkate su MIELETEKA taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis, tai suteikite MIELETEKA galimybę, siųsti Jums paštu MIELETEKA interneto parduotuvėje siūlomų produktų reklamą. Be to, panaudodami Jūsų duomenis, MIELETEKA gali sukurti ir prižiūrėti naudotojo profilį, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, MIELETEKA manymu, galėtų Jus itin sudominti.

6.4. Jei Jūs duodate savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami bendriems „reklamos ir rinkotyros tikslams“, MIELETEKA gali panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais.

6.5. Atlikę Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu MIELETEKA Jums gali atsiųsti prašymą įvertinti MIELETEKA darbą.

 

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

7.1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti MIELETEKA duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas bei pašto siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. MIELETEKA turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims tik BDAR bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.2. Siekdami gerinti MIELETEKA produktų pasiūlą, MIELETEKA personifikuotai įvertina, kuriomis MIELETEKA naujienlaiškio nuorodomis buvo pasinaudota. Savo sutikimą tokiai praktikai Jūs suteikiate registracijos metu. Todėl MIELETEKA gali reikėti perduoti Jūsų Asmens duomenis tolesniam apdorojimui kitoms MIELETEKA grupės įmonėms arba kitoms įmonėms, kurios yra jos paslaugų teikėjai. Tokie paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, gali būti įgalioti išsiųsti naujienlaiškį Jums arba organizuoti žaidimus (viktorinas). MIELETEKA iš tokių savo paslaugų teikėjų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal MIELETEKA duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

7.3. MIELETEKA garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. Tačiau MIELETEKA pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to MIELETEKA pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

 

 1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas ir atsisakymo teisė

8.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

8.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. MIELETEKA nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.

8.3. Jūs suteikiate teisę MIELETEKA rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose MIELETEKA dokumentuose. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą MIELETEKA rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. MIELETEKA iš Jūsų gavusi tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad MIELETEKA turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

Visus prašymus MIELETEKA prašome siųsti adresu: Rinktinės g. 42, Vilnius arba elektroniniu paštu: info@mieleteka.lt

 

 1. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

9.1. Pateikę MIELETEKA asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:

9.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

9.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

9.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

9.1.4. susipažinti su MIELETEKA tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

9.2. MIELETEKA, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

9.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į MIELETEKA elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

9.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su MIELETEKA pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu info@mieleteka.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

 

 1. Privatumo politikos keitimas

10.1. MIELETEKA turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jūs visuomet būsite informuoti tiek MIELETEKA svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakysite prekes ir/ar registruositės prie MIELETEKA svetainės.

10.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

 

 1. Prekių pristatymas

Vilniuje – pristatymo kaina 5 EUR (be krovos darbų), 20 EUR. su krovos darbais (Galimas nemokamas pristatymas)

Kitose Lietuvos vietovėse:

Siuntos svoris iki iki 25 kg – 6 €; kai

siuntos svoris nuo 26 kg iki 50 kg – kaina 10 €;

siuntos svoris nuo 51 kg iki 100 kg – pristatymo kaina 15 €;

siuntos svoris nuo 101 kg – pristatymo kaina 20 €.

Dėl pristatymo į Neringa ir kitas valstybes teirautis telefonu : +370-676-34504 arba el.paštu info@mieleteka.lt

 

 1. Garantija

Pirkėjui, įsigijusiam prekę iš mūsų, yra suteikiama 24 mėnesių garantija.

12.1. Garantija įsigalioja nuo pirkimo dienos ir galioja atsižvelgiant į žemiau pateiktas garantijos sąlygas.

12.2. Šio laikotarpio metu pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje yra garantuojama ištaisyti visus trūkumus, kurie gali iškilti naudojimo metu dėl medžiagų broko arba gaminimo klaidų.

Garantinio aptarnavimo atlikimas neatnaujina ir nepratęsia garantinio laikotarpio.

12.3. Garantija netaikoma:

* gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;

* gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;

* prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);

* gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), tai pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);

* gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus, jei juos gabena pats pirkėjas;

* radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat, jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;

* radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);

* radus mechaninių pažeidimų;

* radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams (pvz., vabzdžiams);

* radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;

* jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;

* visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos;

* įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz.: lempoms, filtrams, baterijoms, akumuliatoriams, saugikliams, ausinėms, mikrofonams, laisvų rankų įrangos bei nuotolinio valdymo pulteliams, išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams, sujungimo kabeliams, dangteliams, šaldytuvų kvapų sugėrikliams, lentynoms, dėžėms, atramoms, produktų saugojimo talpykloms, mikrobangų krosnelių lėkštėms ir lėkštės laikikliams su ratukais, grotelėms, dubenims, dulkių siurblių žarnoms, vamzdžiams, šepečiams, antgaliams, skalbyklių vandens įleidimo ar išleidimo žarnoms.

* garantinis remontas netaikomas: plastikinėms, stiklinėms, guminėms ir popierinėms dalims, standartinėms kabelių dalims, įprastoms trumpalaikėms dalims ir priedams, tokiems kaip išorinės plastikinės dalys, variklio apdanga, saugiklis, lemputės, akumuliatoriaus baterija, diržai, oro valymo filtras, guoliai, ašinės dalys.

12.4. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:

* prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;

* prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.

12.5. Garantinis talonas negalioja, jei:

* nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas;

* jis neteisingai užpildytas (turi būti pardavimo data, prekės pavadinimas, modelis, parduotuvės antspaudas ir pardavėjo parašas);

* jame yra braukymų ir taisymų, nepasirašytų pardavėjo.

12.6. Gamintojas neatsako už avarijas ar žalą žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo bei prietaiso prijungimo ar instaliacijos, atliktos ne pardavėjo įgalioto serviso.

12.7. Nepagrįstai iškviesto serviso darbuotojo atvykimo išlaidas bei atliktus negarantinio remonto darbus, prietaiso remontą ne darbo dienomis ar po darbo valandų pirkėjas apmoka pagal remonto paslaugas teikiančios įmonės įkainius.

Gaminio nustatymai ir diegimas (surinkimas, prijungimas ir kt.) aprašyti vartotojo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su prietaisu. Atitinkami darbai turi būti atliekami tik kvalifikuotų specialistų. Labai svarbu prietaisą tinkamai nustatyti ir įdiegti, siekiant, kad jis patikimai veiktų ir galiotų garantija.

 

 1. Grąžinimas

 

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui ar paslaugos teikėjui per keturiolika darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos

* Klientas prekę grąžina savo lėšomis;

* Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;

* Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

* Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);

* Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

* Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

Norėdami nutraukti nuotolinę ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį, galite pasinaudoti šia forma: PAVYZDINĖ INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ FORMA

 

 1. Apmokėjimo būdai

 

Išsirinkus prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje, už ją sumokėti galite keliais būdais:

* Atsiskaitymas per Paysera

* Apmokėjimas bankiniu pavedimu.

Pasirinkę šį mokėjimo būdą turėsite savarankiškai atlikti pavedimą į nurodytą UAB “Mieleteka” banko sąskaitą. Pavedimą galite atlikti prisijungę prie savo el. bankininkystės paskyros ar nuėję į artimiausią banko skyrių. Atliekant pavedimą svarbu nurodyti šiuos duomenis:

Gavėjas: UAB “Mieleteka”

Gavėjo sąskaita: AB Luminor bankas, kodas 40100 sąsk. LT494010051001827091;

Gavėjo kodas: 301532190

Mokėjimo paskirtis: “užsakymo numeris” (reikia nurodyti užsakymo numerį pagal kurį apmokate)

Pastaba: pasirinkus šį mokėjimo būdą, užsakymas pradedamas vykdyti gavus mokėjimą.

* Apmokėjimas grynaisiais pristatymo metu.

Patogus būdas atsiskaityti kai nelaikote pinigų banko sąskaitoje. Kurjeris arba mūsų vairuotojas perduos Jums užsakytas prekes ir paims užsakyme nurodytą pinigų sumą. Tam, kad išvengtumėte nepatogumų, siūlome iš anksto pasiruošti tikslią pinigų sumą, taip sutaupysite laiko ir sau, ir mums.

* Apmokėjimas grynaisiais arba banko kortele mūsų parduotuvėse: Rinktinės g. 42, Vilniuje.

* Pagal lizingo sutartį: SB lizingas. Lizingo sutartis sudaroma parduotuvėje.

 

 1. Pirkimas

 

Norėdami įsigyti prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūs turite atlikti šiuos veiksmus:

* išsirinkę norimą prekę, spauskite „Į krepšelį“

* Jūsų pasirinkta prekė atsidurs krepšelyje, norėdami tęsti užsakymą, spauskite viršutiniame dešiniajame kampe esančią nuorodą „Krepšelis“.

* Įsitikinę, kad krepšelyje nurodytos prekės atitinka Jūsų pasirinktas, spauskite nuorodą „Tęsti užsakymą“

* Pasirinkę norimą pristatymo būdą, spauskite „Užsakyti“

Taisyklės parengtos 2019 m. liepos 17 d.

©2024 Mieleteka Visos teisės saugomos

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą
0

Prisijungti

Pamiršote savo duomenis?